RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 001-2020-GMMDM