RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 007-2020-GMMDM