RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 015-2020-GMMDM