RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 016-2020-GMMDM