RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 033-2020-GMMDM