RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 040-2020-GMMDM