RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 049-2020-GMMDM