RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 050-2020-GMMDM